คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.ดร.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4132
E-mail : -
Educational and Training :  
2536 พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 Ph.D.Microbiology,Georgetown University