คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.ดร.จินตนา จิรถาวร
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.จินตนา จิรถาวร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4132
E-mail : pmedcch@md.chula.ac.th
Educational and Training :  
2528 วทบ.(เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541 ดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา) University of Kansas,USA.