คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.ดร.สมหญิง ธัมวาสร
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.สมหญิง ธัมวาสร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4132
E-mail : fmedsts@md2.md.chula.ac.th
Educational and Training :  
2518 วทบ.(เกียรตินิยมอันดับ 2 )มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์่
2520 วทม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D.University of Florida 25312528