คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
E-mail :
Interesting :  

คุณวุฒิ
- ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา พ.ศ.2553
- วท.ม. (จิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
- พ.บ. (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย

- Tanwirachaisakul C. Access to medical service in Thai elderly under sufficient economy policy. Department of 

Medical Service, Ministry of public Health, Thailand, 2011-2012.
- Julayanon P, Julayanont P,Tangwongchai S, Hemrungrojn S, Tunvirachaisakul C, Phanthumchinda K,Hongsawat J. The 
- Montreal Cognitive Assessment-Basic: A Screening Tool for Mild Cognitive Impairment in Illiterate and Low-Educated Elderly Adults. J Am Geriatr Soc 2015 ;63(12): 2550-4.