คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.ดร.พญ.มนตกานต์ ตันสถิตย์
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.พญ.มนตกานต์ ตันสถิตย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4281,02-2527028
E-mail : montakarn.T@chula.ac.th
Educational and Training :  
2534 พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.สหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ