คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.ดร.ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร
ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564482
E-mail : chalisa_loui@yahoo.com
Educational and Training :  
2552 ริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย