คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.ดร.สัญชัย พยุงภร
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.สัญชัย พยุงภร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564482 ต่อ 4120
E-mail : sp.medbiochemcu@gmail.com
Educational and Training :  
2550 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย