คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
E-mail :
Educational and Training :  
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความขำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ จากแพทยสภา
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็งวิทยา จากแพทยสภา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย