คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.พญ.กัญญา คำวิลัยศักดิ์
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.พญ.กัญญา คำวิลัยศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4295
E-mail : kanyakumwi@hotmail.com
Educational and Training :  
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย-์ คลินิก สาขาวิสัญญีวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา จากแพทยสภา