คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.นพ.มานะ ทวีวิศิษฎ์
ชื่อ - นามสกุล : ศ.นพ.มานะ ทวีวิศิษฎ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564581, 02-2564235
E-mail : dr.mana4@gmail.com
Educational and Training :  
วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2547 สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภาแห่งประเทศไทย