คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.พญ.ดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักดิ์
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.พญ.ดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564581 , 02-2564235
E-mail : drduangpen@hotmail.com
Educational and Training :  
วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2545 สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภาแห่งประเทศไทย