คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4215, 02-256 4295
E-mail : -
Educational and Training :  
2534 วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา แพทยสภา
2540 Certificate in Anesthesiology, New York Medical College