คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.พญ.วิภาวี กิตติโกวิท
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.พญ.วิภาวี กิตติโกวิท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4235
E-mail :
Educational and Training :  
2539 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 วุฒิบัตร สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค