คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.ดร.ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02- 2564581, 02-2564235
E-mail : le.grand.maneesri.s@gmail.com
Educational and Training :  
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สหสาขาวิชาสรีรวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย