คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.นฤมล คล้ายแก้ว
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.นฤมล คล้ายแก้ว
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564581, 02-2564235
E-mail : wnaruemon@gmail.com
Educational and Training :  
วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2538 สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภาแห่งประเทศไทย