คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.วรนุช ธนากิจ
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.วรนุช ธนากิจ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4235
E-mail : vopun@hotmail.com
Educational and Training :  
2535 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค