คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.นพ.ปุญชวิษฐ์ จันทรานุวัฒน์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.ปุญชวิษฐ์ จันทรานุวัฒน์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564581, 02-2564235
E-mail : chavit_ch@yahoo.com
Educational and Training :  
วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2542 สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภาแห่งประเทศไทย