คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
ชื่อ - นามสกุล : อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
ตำแหน่ง : -
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2565186, 02-2565176
E-mail : parichawan@yahoo.com
Educational and Training :  
2540 วว.กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 อว.จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Interesting :  

คุณวุฒิ
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา พ.ศ.2541
- อ.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) แพทยสภา พ.ศ.2546
- วท.ม. (กุมารเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540
- พ.บ. (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2535

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
- แพรว สมบัติใหม่, ปริชวัน จันทรศิริ. เจตคติและการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
ของจังหวัดลำพูน. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2555; 56(5): 613-625.
- ดวงใจ พันธภาค, ปริชวัน จันทรศิริ. ระดับความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบิดามารดาเด็กออทิสติกที่นำบุตรเข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2556; 57(2).

- ศุภักษร ธิกา, ปริชวัน จันทรศิริ. ผลของกิจกรรม “ไอเดียสารพันกับวันอารมณ์ดี” เพื่อจัดการความโกรธของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2557; 58(1).

- วิวรรณ สุจริต, ปริชวัน จันทรศิริ. ผลของโปรแกรม B.A.S.E. ประยุกต์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเด็กอนุบาล. 

จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2558; 59(5).
- นิชนันท์ เนตรสง่า, ปริชวัน จันทรศิริ. การแสดงออกทางด้านปัญหาพฤติกรรมของเด็กที่เรียนกวดวิชาชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย เขตกรุงเทพมหานคร. 2558; 59(5).
- ชนม์นิภา แก้วพูลศรี, ปริชวัน จันทรศิริ. รูปแบบความผูกพันของมารดาในวัยเด็กและเมื่อเป็นมารดาเองที่แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. 2559; 60(1).

- ณัฏฐนิช ทองสัมฤทธิ์, ปริชวัน จันทรศิริ. ภาวะจิตสังคมในมารดาเด็กโรคปอดเรื้อรัง. 2559; 60(5).