คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
2530-36 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539-2540 ปริญญาบัณฑิตสาขาจิตเวชศาสตร์
2539-2542 วุฒิบัตร จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่นแพทยสภา
Interesting :  

คุณวุฒิ
- ว.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) แพทยสภา พ.ศ.2542
- M.Sc. (Child and Adolescent Mental Health) King’s College, London พ.ศ.2546
- Certificate (Cognitive Therapy) Beck Institute, Philadelphia พ.ศ.2549
- ป.บัณฑิต (จิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2536
- พ.บ. (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
- ดุษฏี จึงศิรกุลวิทย์, ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร, ชัยชนะ นิ่มนวล. ประสิทธิภาพของกลุ่มบำบัดความคิดและพฤติกรรมระยะสั้นในเด็กสมาธิสั้น. 2555; 57(1).
- วรวรรณ พัฒนวรพงศ์, ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร. การปรับพฤติกรรมโดยผู้ปกครองในเด็กสมาธิสั้นที่เข้ารับการรักษาในแผนกจิตเวชเด็กที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2556; 57(2).

- แก้วกุล ตันติพิจิตกุล, ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร. ผลของการใช้กระต่ายช่วยบำบัดต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะซึมเศร้า และความสุขของเด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรม. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2557; 58(2).
- พิมญาดา จรัสศรี, ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร. ผลของการใช้กระต่ายช่วยบำบัดต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง, ภาวะซึมเศร้า และความสุขของเด็กกำพร้าสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2557; 58(2).

- Pityaratstian,N. Randomized Controlled Trial of Group Cognitive Behavioural Therapy for Post-Traumatic Stress Disorder in Children and Adolescents Exposed to Tsunami in Thailand. Behav Cogn Psychother. 2014; Apr 8: 1-13.
- กุลวดี จองวรกุล, ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกร่องทางการเห็นกับนักเรียนปกติ ครู และบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมระดับดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2558; 59(3).

- พัทธ์ธีรา ดิษยวรรณวัฒน์, ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร. การพัฒนาแบบสอบถามปัญหาการนอนของเด็ก ฉบับภาษาไทย. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2559; 60(4).