คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail : doctorpuchong@yahoo.com
Educational and Training :  
2543 พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Interesting :  

คุณวุฒิ
- ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา พ.ศ.2545
- พ.บ. (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542
- ป.บัณฑิต (จิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

- วิลาสินี ภู่เจริญยศ, ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. การวิเคราะห์แบบ SWOT เกี่ยวกับทัศนคติของการนำพุทธศาสนามาใช้ในการรักษา
ทางจิตเวชของจิตแพทย์ไทย. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2555; 57(1).

- อรพรรณ ตาทา, ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของแบบวัดกลวิธีการเผชิญความเครียด

เชิงรุก ฉบับภาษาไทย. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2557; 58(1).
- สุดรัก ลครพล, ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ. เจตคติต่อเรื่องเพศของเด็กวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2557; 58(3).

- วิจิตรา บูรณศรีกุล, ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ. ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวล
ของผู้ดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2558; 59(4).

หนังสือ

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ และคณะ. คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว. บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด; พิมพ์ครั้ง

ที่ 1 , 2559; 91-110.

บทความวิชาการ
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. การบำบัดด้วยการเติมรัก ในทุกความสัมพันธ์. Health Today January 2012 No. 133, 2012.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ผิดไหมที่ไม่ยอมบอก. Health Today June 2012 No. 134, 2012.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. Pain Clinic "บุคลิกภาพแบบไหนเป็นพิษภัยกับอาการปวด". Health Today June 2012 No. 134, 2012. 
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ถูกทอดทิ้ง. Health Today July2012 No. 135, 2012. 
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. เพราะแม่คนเดียว. Health Today August 2012 No. 136, 2012.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. Trick or Treat?. Health Today September 2012 No. 137, 2012.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. เรื่องเล่าของนิสิตแพทย์. Health Today October 2012 No. 138, 2012.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ตกเป็นทาสความอยากดี. Health Today November 2012 No. 139, 2012.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. อะไรคือการพักผ่อน. Health Today December 2012 No. 140, 2012.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. คนละเรื่องเดียวกัน. Health Today March 2013 No. 143, 2013. 
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ทำไมต้องแกล้งกันด้วย. Health Today April 2013 No. 144, 2013. 
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. คำขอสุดท้ายคือเข้าคุก. Health Today May 2013 No. 145, 2013.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. พื้นที่ส่วนตัว. Health Today June 2013 No. 146, 2013.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. 709 วัน. Health Today July 2013 No. 147, 2013.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. พี่ห้องน้ำ. Health Today August 2013 No. 148, 2013.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ที่ตาย. Health Today September 2013 No. 149, 2013.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. จะมีลูกหรือไม่มีลูก. Health Today October 2013 No. 150, 2013.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. กรอบของความป่วย. Health Today November 2013 No. 151, 2013.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ต้องพักอย่างสมบูรณ์แบบ. Health Today December 2013 No. 152, 2013.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. การกลับมารักกันอีกครั้งของการแพทย์และจิตวิญญาณ. The DAWN of Palliative Care in Thai
โดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, 2556.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. Fibro Personality. 2009-2013n TASP Thai Assocication for the study of Pain, 2013.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ความเสี่ยงในทางเลือก. Health Today January 2014 No. 153, 2014.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ตามรัก ตามใจ. Health Today February 2014 No. 154, 2014.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ตายดี. Health Today March 2014 No. 155, 2014.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ปัญหา.Health Today April 2014 No. 156, 2014.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. สมาธิสั้นในผู้ใหญ่. Health Today May 2014 No. 157, 2014.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. สะใภ้กงสี.Health Today June 2014 No. 158, 2014.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ชีวิตขาลง.Health Today July 2014 No. 159, 2014.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. Time to pretend!. FQ The Essential DAD MAG Thailand : June-August 2014.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. เรากลายเป็นปีศาจเสียเอง. Health Today August 2014 No. 160, 2014.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. กฎในใจที่ลืมไปแล้ว. Health Today September 2014 No. 161, 2014.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. สบายจนลำบาก. Health Today October 2014 No. 162, 2014.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ความเสี่ยงในทางเลือก. Health Today November 2014 No. 153, 2014.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. Daughters are not a consolation prize. FQ The Essential DAD MAG Thailand : September-November 2014.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ชีวิตเลือกได้. Health Today December 2014 No. 153, 2014.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. การกลับมารักกันอีกครั้งของการแพทย์และจิตวิญญาณ.The Dawn of palliative care in Thailand ตุลาคม , 
2556.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. กับดักสมบูรณ์แบบ. Health Today January 2015 No. 165, 2015.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. The secret perks of fatherhood. FQ The Essential DAD MAG Thailand : December 2014-. January 2015 No. 4, 2015.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ปัญหากับใครบางคน. Health Today February 2015 No. 166, 2015.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ชีวิตบนโลกเสมือน. Health Today March 2015 No. 167, 2015.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ชีวิตสังเวยอุดมคติ. Health Today May 2015 No. 169, 2015.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. โรคที่ใครก็ไม่เชื่อ. Health Today June 2015 No. 170, 2015.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ลูกคนกลาง. Health Today July 2015 No. 171, 2015.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. รักมากเลยห่วง ห่วงมากเลยยุ่ง. Health Today September 2015 No. 173, 2015.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ทำแล้วไม่ดี ไม่ทำเลยดีกว่า. Health Today November 2015 No. 175, 2015.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. Introduction to LGBT : LGBT เพราะคนเราไม่ต้องเหมือนกัน. คลินิก วารสารเวชปฏิบัติและการใช้ยา ปีที่ 31 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2558.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. อวัยวะที่เกินมาในวัยเจ็ดสิบ. Health Today December 2015 No. 176, 2015.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. โรคพ่อแม่ไม่มีเวลา. Health Today January 2016 No. 177, 2016.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. แผลในใจมีจริง. Health Today February 2016 No. 178, 2016.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ความสุข. Health Today August 2016 No. 184, 2016.

- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. วิธีบอกรัก. Health Today November 2016 No. 185, 2016.
- ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. โรคประหลาดของคุณยาย. Health Today October 2016 No. 186, 2016.