คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
2533 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Interesting :  

คุณวุฒิ
- Postdoctoral Fellowship (Drug Dependence-Genetics Research Training Program) Yale school of Medicine, USA. พ.ศ.2545
- ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา พ.ศ.2536
- ป.บัณฑิต (จิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2535
- พ.บ. (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2533

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
- พรประภา ม่วงเจริญ, อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง. สภาวะการทำงานและความเครียดของบุคลากรฝ่ายโภชนวิทยา 
และโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2555; 56(4). 
- Dean OM, Maes M, Ashton M, Berk L, Kanchanatawan B, Sughondhabirom A, Tangwongchai S, Chee Ng, Dowling N, Malhi GS, and Berk M. Protocol and Rationale-The Efficacy of Minocycline as an Adjunctive Treatment for Major Depressive Disorder: A Double Blind, Randomised, Placebo Controlled Trial. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2014 Dec; 12(3): 180–188.

- จินดาอร เจิ้นสว่าง, อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง. อัตมโนทัศน์ การแก้ปัญหาและพฤติกรรมก้าวร้าวของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2557; 58(1). 

- เพ็ญนภา กุลกานต์สวัสดิ์, อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง. การตระหนักรู้ในตนเองและกลวิธีเผชิญปัญหากับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดสารเสพติด. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2557; 58(3). 
- สุภาพรรณ สอาดเอี่ยม, อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง. การศึกษาความสัมพันธ์ของการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำที่มีโปรแกรมชุมชนบำบัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

2558; 59(4).