คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
2540 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 ปริญญาบัณฑิตสาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
2546 วทม. จิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Interesting :  

คุณวุฒิ
- Postdoctoral Fellowship (Drug Dependence Genetics Research Training Program) Yale School of Medicine, USA พ.ศ.2550
- ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา พ.ศ.2545
- วท.ม. (จิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2545
- พ.บ. (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2539

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
- Kalayasiri, R., Polymorphism of COMT Val158Met is associated with inhalant use and dependence: A Thai substance 
dependence treatment cohort. Asian Biomedicine. 2012; 6(4): 549-556.

- รัศมน กัลยาศิริ. การทำงานกับสุขภาพจิต. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2555; 56(2).

- รัศมน กัลยาศิริ, วุฒิชัย หาสุข, จิตติมา พฤฒิพฤกษ์. วัยรุ่นหญิงติดสารเมทแอมเฟตามีนและมีพฤติกรรมอันธพาลตามหลังดรคซึมเศร้าในวัยเด็ก รายงานผู้ป่วย 1 ราย. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2555; 56(2).

- ณัฐ เด่นดวงบริพันธ์, รัศมน กัลยาศิริ. แรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ใช้สารเมทแอมเฟตามีน ที่เข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยในที่สถาบันธัญญารักษ์. 2556; 57(6).

- ธนกฤต ชัยถวัลย์วงศ์, รัศมน กัลยาศิริ. การดื่มแอลกอฮอล์ของคนงานก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร. 2556; 58(4).

- คณามาศ ฐิตโชติ, รัศมน กัลยาศิริ. ความเครียดจากการทำงานและพฤติกรรมการลดความเครียดของผู้ประกอบอาชีพผู้แทนยาในเขตกรุงเทพมหานครของบริษัทยาข้ามชาติ. 2557; 58(1).

- ณัฐนรี ชื่นชูจิตต์, รัศมน กัลยาศิริ.ผลของการนวดต่อความอยากแอลกอฮอล์ในผู้ที่เข้ารับการบำบัดการติดแอลกอฮอล์ในระยะฟื้นฟู ณ สถาบันธัญญารักษ์. 2557; 58(2).

- Chernchujit N, Kalayasiri R. Effect of Thai traditional massage on "craving"response in individuals receiving alcohol dependency treatment in rehabilitation stage at Thanyarak Institude. Chula Med J 2014; 58(1): 47-60

- Titachote K, Kalayasiri R. Work stress and stress reduction behaviors of pharmaceutical sale representatives of 

international pharmaceutical company in Bangkok. Chula Med J 2014; 58(1) - Verachai V, Rukngan W, Chawanakrasaesin K, Nilaban S, Suwanmajo S, Thanateerabunjong R, Kaewkungwal J, 

Kalayasiri R. Treatment of methamphetamine-induced psychosis: a double-blind randomized controlled trial comparing 
haloperidol and quetiapine. Psychopharmacology 2014; 231(12): 1-10.
- Kalayasiri R, Verachai V, Gelernter J, Mutirangura A, Malison RT. Clinical features of methamphetamine-induced paranoia and preliminary genetic association with DBH-1021C→T in a Thai treatment cohort. Addiction 2014; 109(6): 965-976

- Krai-ngarmsom D, Kalayasiri R. Pathological gambing and antisocial personality disorder in individuals with 
methamphetamine dependence. International Psychological Applications Conference and Trends 2014.

- Thongsom A, Kalayasiri R. Associated factoes for suicide attempt in methamphetamine users. International Psychological Applications Conference and Trends 2014.

- Limsanon T, Kalayasiri R. Preliminary effects of progressive muscle relaxation on cigarette craving and withdrawal 
symptoms in experienced smokers in acute cigarette abstinence: a randomized controlled trial. Behav Ther. 2015 Mar;46(2):166-76.

- ทัศนีย์ ลิมป์สานนท์, รัศมน กัลยาศิริ.ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสซีฟต่อความอยากบุหรี่ในผู้ที่ติดบุหรี่. 
จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2558; 59(2).
- Buathong N, Kulayasiri R, Chaiyavilaskul P,Phetnoi K, Ratananupong T. Association of cytichrome P450 2A6 polymorphism, anxiety, and environmental factors with cigarette smoking by Thai adults. Asian biomedicine. 2016 April; 

10(2).
- เชิงชาย ถาวรยุธร, รัศมน กัลยาศิริ.ความเครียดของนักศึกษาซึ่งศึกษา ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. 
จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2559; 60(1).
- เกษวรรณ แช่มช้อย, รัศมน กัลยาศิริ.การศึกษานำร่องผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสซีฟต่อความอยากบุหรี่ใน

ผู้ป่วยจิตเวช. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2559; 60(2).
- พิชชานันท์ อุยยานุกูล, รัศมน กัลยาศิริ.ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองจากที่บ้าน
หรือที่ทำงานในระหว่างตั้งครรภ์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2559; 60(6).

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น

- Rungnirundon T, Kalayasiri R. Poster persentation : sex differences in methamphetamine users and dependence in 
Thai cohort. WPA 2014 conference, Madrid, Spain.
- Chatdon A, Kalayasiri R. Poster Poster persentation : Quality of life among individuals with Dual Diasnosis and their 
motivation to charge at a Psychiatry clinic in a Thai University Hospital. WPAIC 2015 conference, Taipei, Taiwan.