คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail : jaomee@hotmail.com
Educational and Training :  
2544 พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจิตเวช
Interesting :  

คุณวุฒิ
- Fellowship (Women’s Reproductive Behavior Health) Yale School of Medicine, USA พ.ศ.2551
- ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา พ.ศ.2547
- วท.ม. (จิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
- พ.บ. (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2544

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
- ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์, Epperson CN. ทัศนคติในเรื่องเพศแบบอนุรักษ์นิยมของชาวเอเชียและผลกระทบต่อสุขภาพ และพฤติกรรมทางเพศในผู้ป่วยเพศหญิงชาวเอเชีย. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2555; 56(4). 
- ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์, พวงสร้อย วรกุล. คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญูที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2555; 56(4). 

- Roomruangwong C. Preoperative Anxiety among Patients Who Were about to Receive Uterine Dialatation and 
Curettage. J Med Assoc Thai 2012; 95(10). 
- วิสุทธิ์ ดิสภานุรัตน์, ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์. ความชุกของพฤติกรรมย้ำทำในเรื่องเพศของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มารับการบริการ ที่คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาดไทย. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2556; 57(3). 

- ศิริลักษณ์ รัชนะปกิจ, ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของบิดาในช่วงก่อนทารกคลอด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2556; 57(4). 

- จุฑารัตน์ ศรีม่วง, ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์. ความพึงพอใจในชีวิตสมรส และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยหญิงที่มารับการรักษา ณ คลินิกมีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2556; 57(5). 

- ชมภู่ ชีวบันเทิง, ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์. ภาพลักษณ์ทางกายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ทำผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2557; 58(5). 

- Kanchanatawan B, Nuntika Thavichachart N, Prasansuklab A, Tangwongchai S, Worakul P, Suppapitiporn S, Sughondhabirom A, Roomruangwong C. Genome-Wide Association Study in Thai Tsunami Survivors Identified Risk Alleles for Posttraumatic Stress Disorder. Open Journal of Genetics. 2015 May; 5: 43-57.

- Uthaipaisanwong A, Rungruxsirivorn T, Roomruangwong C, Taechakraichana N, Chaithongwongwatthana S. Associated factors of prenatal depression among teenage pregnant women at King Chulalongkorn Memorial Hospital. Journal of the Medical Association of Thailand .2015 May; 98(5): 437-434.

- Kanchanatawan B, Nuntika Thavichachart N, Prasansuklab A, Tangwongchai S, Worakul P, Suppapitiporn S, Sughondhabirom A, Roomruangwong C. Genome-Wide Association Study in Thai Tsunami Survivors Identified Risk Alleles for Posttraumatic Stress Disorder. Open Journal of Genetics. 2015 May; 5: 43-57.

- นฬพรรษ พุ่มมณี, ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์. ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรในมารดาวัยรุ่นโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหามหานคร. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2558; 59(2). 
- Roomruangwong C, Kanchanatawan B, Sirivichayakul S, Maes M. Antenatal depression and hematocrit levels as predictors of postpartum depression and anxiety symptoms. Psychiatry Reasearch 2016 April 30;238:211-7.

- Roomruangwong C, Kanchanatawan B, Sirivichayakul S, Mahieu B, Nowak G, Maes M. Lower Serum Zinc and Higher CRP Strongly Predict Prenatal Depression and Physio-somatic Symptoms, Which All Together Predict Postnatal Depressive Symptoms. Mol Neurobiol. 2016 Feb 5.

- Roomruangwong C, Kanchanatawan B, Carvalho AF, Sirivichayakul S, Dulue S, Geffard M, Maes M. Body image dissatisfaction in pregnant and non-pregnant females is strongly predicted by immune activation and mucosa-derived activation of the tryptophan catabolite (TRYCAT) pathway. World J Biol Psychiatry. 2016 Jul 18:1-33.

- นฎาประไพ สาระ, ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์. ความชุกของการมีประสบการณ์ทางเพศและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2559; 60(2).

- อรวรรณ เหมียดไธสง, ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์, ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร. การเห็นคุณค่าในตนเองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยหญิงที่มารับการรักษา ณ คลินิกมีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2559; 60(4).

- กัลพร ยังดี, ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์, ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร. ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2559; 60(5).

- Roomruangwong C, Kanchanatawan B, Sirivichayakul S, Anderson G, Carvalho AF, Duleu S, Geffard M, Maes M. IgA / IgM responses to Gram-negative bacteria are not associated with prenatal depression, but with physio-somatic symptoms and activation of the tryptophan catabolite pathway at the end of term and postnatal anxiety. [In press, Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry]

- Roomruangwong C, Kanchanatawan B, Sirivichayakul S, Maes M. High incidence of body image dissatisfaction in pregnancy and the postnatal period: associations with depression, anxiety, body mass index and weight gain during pregnancy. [In press, Sexual & Reproductive Healthcare]

- Roomruangwong C, Withayavanitchai S, Maes M. Antenatal and postnatal risk factors of postpartum depression symptoms 
in Thai women: a case-control study. [ In press, Sexual & Reproductive Healthcare]