คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.ดร.นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
2531 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534 วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
2542 Ph.D.
Interesting :  

คุณวุฒิ
- Ph.D. (Psychiatry) University of London พ.ศ.2542
- ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา พ.ศ.2532
- Certificate (Research Ethics) University of Washington พ.ศ.2546
- พ.บ. (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2531

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

- ดุษฏี จึงศิรกุลวิทย์, ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร, ชัยชนะ นิ่มนวล. ประสิทธิภาพของกลุ่มบำบัดความคิดและพฤติกรรมระยะสั้นในเด็ก
สมาธิสั้น. 2555; 57(1).
- Nimnuan, C, Asawavichienjinda, T., Srikiatkhachorn, A. Potential risk factors for psychiatric disorders in patients with 
headache. Headache. 2012; 52(1): 90-98.

- Nimnuan, C. Development and validation of the Menopause-specific Quality of Life Scale for menopausal Thai women. 

Climacteric. 2012; 27. 
- Dheeranupattana, S, Chaichana, N. Effects of sodium acetate and sucrose on in vitro alkaloid production from Stemona 
sp. Culture. Asian Journal of Plant Sciences. 2013; 12(2): 92-6. 
- Dheeranupattana, S, Sangthong, P.b, Roytrakul, S.c, Chaichana, N. Proteomic profiling of stemona alkaloids production 

response to Chitosan elicitorPakistan Journal of Biological Sciences. 2013; 16(18): 950-4.
- Jourdain, G. Chaichana, N. Switching HIV Treatment in Adults Based on CD4 Count Versus Viral Load Monitoring: A 
Randomized, Non-Inferiority Trial in Thailand. PLoS Medicine. 2013; 10(8).

- จักรพันธ์ จตุพรพันธ์, ชัยชนะ นิ่มนวล. ความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดบุคลิกภาพ IPIP ฉบับภาษาไทย. 2556; 57(2).

- อุบลกาญน์ ยอดต่อ, ชัยชนะ นิ่มนวล. การเปรียบเทียบการวินิจฉัย Myofascial pain syndrome กับลมปลายปัตคาดในคลินิกแพทย์
แผนไทย. 2556; 57(2).
- Puttapitakpong P, Chaikittisilpa S, Panyakhamlerd K, Nimnuan C, Jaisamrarn U, Taechakraichana N. Inter-correlation of knowledge, attitude, and osteoporosis preventive behaviors in women around the age of peak bone mass. BMC Womens Health.

2014 Mar 3;14(1):35.
- จันทรรัตน์ เลิศทองไทย, ชัยชนะ นิ่มนวล. คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังจากโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ. 
จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2557; 58(4).

- ปวัญรัตน์ อัศยาพร, ชัยชนะ นิ่มนวล. ความต้องการทางปัญญาของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 

2557; 58(5).
- เพ็ญภพ พันธุ์เสือ, ชัยชนะ นิ่มนวล. ความสุขในการทำงานของนักบินบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน). จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2558; 59(2).
- ขวัญใจ อธิปัญญาวงศ์, ชัยชนะ นิ่มนวล, ศิริวรรณ ศิริบุญ. เจตคติต่อการเป็นเพื่อนกับนักเรียนออทิสติกเรียนร่วมบางเวลาใน
โรงเรียนจิตรลดา ระดับประถมศึกษา. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2558; 59(3).

- ภควัต วงศ์ไทย, ชัยชนะ นิ่มนวล. ความเครียดของนิสิตระดับปริญญารี ภาควิชาสถาปัตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2558; 59(5).
- จอมขวัญ นามสูตร, ชัยชนะ นิ่มนวล. ภาวะซึมเศร้า และพฤติกรรมรุนแรง ของผู้ป่วยโรคจิตเภททั่วไป และผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีคดีที่เข้ามารับการรักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2559; 60(6).