คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
E-mail : peeraphon_tu@yahoo.com
Educational and Training :  
2542 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
2548 Fellowship in Interpersonal Psychotherapy, New York State Psychiatric Institute, Columbia University, USA
Interesting :  

คุณวุฒิ
- Postdoctoral Fellowship (Depression 
and interpersonal psychotherapy of Depression) Columbia University, USA พ.ศ.2548
- ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา พ.ศ.2545
- อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา พ.ศ.2547
- M.Sc. (Health Development and Clinical Epidemiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

- ป.บัณฑิต (จิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543

- พ.บ. (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2542

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
- Lueboonthavatchai O, Lueboonthavatchai P. Psychosocial Intervention Model by psychiatric nurses for persons with depression and suicidal ideation in Bangkok Metropolis. J Psychiatr Nurs Ment Health 2012; 26(2):112-26.

- สาธิดา แรกคำนวณ, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย. ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซม์เมอร์และภาระการดูแลของผู้ดูแล ที่แผนกจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2555;57(3).

- Wongpakaran T, Wongpakaran N, Pinyopornpanish M, Srisutasanavong U, Wannarit K, Saisavoey N, Lueboonthavatchai P, et. al. Level of agreement between self-rated and clinician-rated instruments when measuring major depressive disorder in the Thai elderly: a 1-year assessment as part of the THAISAD study. Clin Interv Aging. 2014 Feb 25;9:377-82. 

- Wongpakaran T, Wongpakaran N, Pinyopornpanish M, Srisutasanavong U, Lueboonthavatchai P, Nivataphand R. Baseline characteristics of depressive disorders in Thai outpatients : findings from the Thai Study of Affective Disorders. Neuropsychiatr Dis Treat 2014; 10:217-23.

- ชลธิชา แย้มมา, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย. ปัญหาการนอนหลับ ความเหนื่อยล้าและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2556;58(2).

- Phainrungruang R, Lueboonthavatchai P. Interpersonal problems and depression of the elderly at the Elderly Associate in Phitsanulok Province. J Psychiatr Assoc Thailand 2015; 60(1):23-34.
- Wanna R, Lueboonthavatchai P. Prevalence of complicated grief and associated factors in psychiatric outpatients at King 
Chulalongkorn Memorial Hospital. J Psychiatr Assoc Thailand 2015; 60(2):85-98.

- Panya S, Lueboonthavatchai P. The effect of group interpersonal psychotherapy on depression among patients with depressive disorder. J Psychiatr Assoc Thailand 2015; 60(2):99-110.
- นิรัชรา ศศิธร, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย. ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุสังกัด
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2558; 59(6).

- โชติมันต์ ชินวรารักษ์, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย. อาการทางกายและความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2559; 61(4): 281-294.

- รัสรินทร์ เสถียรภัทรนันท์, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์. ประสบการณ์การสูญเสียคู่สมรสหลังจากการเสียชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2559; 60(2).