คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298, 02-256 4346
E-mail : peeraphon_tu@yahoo.com
Educational and Training :  
2542 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
2548 Fellowship in Interpersonal Psychotherapy, New York State Psychiatric Institute, Columbia University, USA