คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
2536 วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
2542 DEA.Psychopathology Paris, France .