คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
2536 วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
2542 DEA.Psychopathology Paris, France .
Interesting :  

คุณวุฒิ

- D.E.A (Psychopathology) University Paris, France พ.ศ.2542
- M. (Psychopharmacology) University Paris, France พ.ศ.2541
- Dip. (Preparation to biomedical research) University Paris, France พ.ศ.2541
- ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2536

- ป.บัณฑิตชั้นสูง (จิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2534

- พ.บ. (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2533

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
- Leelahanaj T, Tangwongchai S. Time to relapse and remission of bipolar disorder: Findings from a 1-year prospective study in Thailand. 

Neuropsychiatr Dis Treat 2013; 9(21): 1249-56.

- กนกอร ศีโรจน์นพคุณ, สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย. โครงการนำร่องผลการทำสวุคนธบำบัดโดยใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์ต่อพฤติกรรมกระสับกระส่ายในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ณ คลินิกโรคสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2556; 57(3).
- Dean OM, Maes M, Ashton M, Berk L, Kanchanatawan B, Sughondhabirom A, Tangwongchai S, Chee Ng, Dowling N, Malhi GS, and Berk M. Protocol and Rationale-The Efficacy of Minocycline as an Adjunctive Treatment for Major Depressive Disorder: A Double Blind, Randomised, Placebo Controlled Trial. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2014 Dec; 12(3): 180–188.

- Kanchanatawan B, Nuntika Thavichachart N, Prasansuklab A, Tangwongchai S, Worakul P, Suppapitiporn S, Sughondhabirom A, Roomruangwong C. Genome-Wide Association Study in Thai Tsunami Survivors Identified Risk Alleles for Posttraumatic Stress Disorder. Open Journal of Genetics. 2015 May; 5: 43-57.

- Julayanon P, Julayanont P,Tangwongchai S, Hemrungrojn S, Tunvirachaisakul C, Phanthumchinda K,Hongsawat J. The 
Montreal Cognitive Assessment-Basic: A Screening Tool for Mild Cognitive Impairment in Illiterate and Low-Educated Elderly Adults. J Am Geriatr Soc 2015 ;63(12): 2550-4. 

- Thisayakorn P, Tangwongcha S, Worakul P. Validity of Thai version of Mood Disorder Questionnaire (T- MDQ). Chula 

Med J Vol. 60 No. 5 September - October 2016 :477-88.