คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
2535 พ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2543 Master of Science, Epidemiology, Harvard University, Boston, U.S.A.