คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.นพ.เดชา ลลิตอนันต์พงศ์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.เดชา ลลิตอนันต์พงศ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
Interesting :  

คุณวุฒิ

- ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา พ.ศ.2538
- ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา พ.ศ.2546
- พ.บ. (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2535
- ป.บัณฑิต (จิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2536

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
- เบญจพร จันคำ, เดชา ลลิตอนันต์พงศ์. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การสนับสนุนทาง
สังคมกับความเครียดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรี. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2555; 56(6).

- วาณี เมฆรังสิมันต์, เดชา ลลิตอนันต์พงศ์. ความเครียด บุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและความเครียด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2557; 58(1).

- กังสดาล เพ็งล่อง, เดชา ลลิตอนันต์พงศ์. ภาวะสุขภาพจิตและอาการผิดปกติทางจิตภายหลังเผชิญภยันตรายของผู้ป่วยทหาร
ราชการสนามที่รับการรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2559; 60(3).