คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ
ชื่อ - นามสกุล : ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
2529 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2530 ประกาศนียบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์
2533 Membership of the Royal College of Psychiatrists (MRCPsych) U.K.
2539 อนุมัติบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แพทยสภา
Interesting :  

คุณวุฒิ

- FRC (Psychiatry) Royal College of Psychiatrists ,United Kingdom พ.ศ.2550
- MRC (Psychiatry) Royal College of Psychiatrists ,United Kingdom พ.ศ.2533
- อ.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) แพทยสภา พ.ศ.2539
- ป.บัณฑิต (จิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2529

- พ.บ. (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2528

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
- ดารณี วิชัยคำ, อลิสา วัชรสินธุ. การใช้บริการสุขภาพของเด็กออทิสติกที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาล ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2556; 57(5).
- นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ, อลิสา วัชรสินธุ. คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กที่เป็นโรคในกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2556; 57(3).

- กฤตพงศ์ มาสะอาด, อลิสา วัชรสินธุ. ความชุกของภาวะวิตกกังวลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2557; 58(3).
- นงคราญ สมบูรณ์มี, อลิสา วัชรสินธุ. ความแตกต่างของพัฒนาการของเด็กอายุ 1-5 ปี ระหว่างเด็กในกรุงเทพฯ กับเด็กใน ภาคเหนือตอนบน. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2558; 59(3).

- ศรสลัก นิ่มบุตร, อลิสา วัชรสินธุ. การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวของมารดาเด็กออทิสติกที่นำเด็กมารับ
การรักษาแบบผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2558; 59(6).
- เทิมสัทธา เข็มจินดา, อลิสา วัชรสินธุ. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเด็กสมาธิสั้นที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกหน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. 2559; 60(5).