คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
E-mail :
Educational and Training :  
2533 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536 วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
Interesting :  

คุณวุฒิ

- ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา พ.ศ.2536
- M.Sc. (Health Development and Clinical Epidemiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546
- ป.บัณฑิต (จิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2534
- พ.บ. (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2533

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
- กนกนัส ตู้จินดา, ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร. ภาวะคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนระดับอินเตอร์เนชั่นแนล. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2556; 57(1): 79-92.
- สลิลาพร กองทองมณีโรจน์, ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร. ภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยแผนกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก โรงพยาบาลอภัยภูเบศร 

จ.ปราจีนบุรี. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2556; 57(4): 541-54.

- นฤมล อินทหมื่น, ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร. ผลของศิลปะบำบัดต่อการลดระดับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัด สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2556; 57(6).
- Prakhinkit S, Suppapitiporn S, Tanaka H, Suksom D. Effects of Buddhism walking meditation on depression, functional fitness, and endothelium-dependent vasodilation in depressed elderly. J Altern Complement Med.2014 May;20(5).

- Kanchanatawan B, Nuntika Thavichachart N, Prasansuklab A, Tangwongchai S, Worakul P, Suppapitiporn S, Sughondhabirom A, Roomruangwong C. Genome-Wide Association Study in Thai Tsunami Survivors Identified Risk Alleles for Posttraumatic Stress Disorder. Open Journal of Genetics. 2015 May; 5: 43-57.
- พิมพ์นารา จงไพศาลสกุล, ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร. ภาวะเครียดของผู้ปกครอง เด็กพิการที่นำบุตรมารับบริการที่ศูนย์การศึกษา พิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2557; 58(3).

- ธนัญพร พรมจันทร์, ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร. ภาวะซึมเศร้า ความว้าเหว่ และการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่พักอาศัยใน
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค และที่พักสูงอายุของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2557; 58(5).
- จันทร์สุดา จันทร์นพคุณ, ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร. ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิต ของพยาบาลจบใหม่หมุนเวียนที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. วารสารสภาการพยาบาล. 2558; 30(2).

- พัตราพร ปัญญายงค์, ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร. ความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

    ของสำนักงานประกันสังคมในกรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2559; 60(6).
 
  •