คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.ดร.วัชรี ลิมปนสิทธิกุล
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.วัชรี ลิมปนสิทธิกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-251 1965, 02-256 4481
E-mail : iwachare@hotmail.com
Educational and Training :  
2525 ภบ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2529 วท.ม.เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. Albert Einstein College of Yeshiva University