คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.สุพีชา วิทยเลิศปัญญา
ชื่อ - นามสกุล : รศ.สุพีชา วิทยเลิศปัญญา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-251 1965, 02-256 4481
E-mail : supeechas@hotmail.com
Educational and Training :  
2525 ภบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529 วท.ม. เภสัชวิทยา