คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.ประเสริฐ สิทธิเจริญชัย
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.ประเสริฐ สิทธิเจริญชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4387, 02-252 5944
E-mail :
Educational and Training :  
2523 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2522 วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2524 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2528 D.T.M. & H. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
2529 M.Sc. (CTM) (ปรสิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
2536 ว.ว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา
บทความ  

1.            ฉันทกา  สุปิยพันธ์, ประเสริฐ  สิทธิเจริญชัย. การใช้ยาต้านพยาธิเพื่อรักษาภาวะการติดเชื้อพยาธิตัวกลมในลำไส้. จุฬาลงกรณ์เวชสาร  2551  ม.ค.-ก.พ.; 52 (1) 63-76.

                2.            ไพบูลย์  โล่ห์สุนทร, บดี ธนะมั่น, กำพล  เพชรานนท์, เกศิน (ณัฐรส)  จันทชุม, ประเสริฐ 

สิทธิเจริญชัย. การสำรวจภาวะภูมิคุ้มกันและโรคหนอนพยาธิโดยนิสิตแพทย์ ที่ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2526, 27: 27-36

3.            Kraivichian P, Kamol-ratanakul P, Dhanamun B, Yingyourd P, Kulkumthorn M, Sitthichareonchai P. Elimination of hook worm infection by using the method of continuous treatment.  Chulalongkorn Medical Journal 1995 Jul ; 39 (8) : 583-592