คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.ดร.จตุรงค์ พุทธพรทิพย์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.จตุรงค์ พุทธพรทิพย์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4387, 02-252 5944
E-mail : p.chaturong@gmail.com
Educational and Training :  
2538 วทม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546 Ph.D. Molecular Parasittology Nagasaki University
ตำรา  

1.            จตุรงค์ พุทธพรทิพย์. ใน นเรศร สุขเจริญ อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ยง ภู่วรวรรณ บรรณาธิการ Molecular Biology in Medicine จำนวน 624 หน้า กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ เท็กซ์แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2541.

2.            จตุรงค์ พุทธพรทิพย์. ใน สมชาย จงวุฒิเวศย์, อุษา ทิสยากร บรรณาธิการ มาลาเรีย จำนวน 500 หน้า กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จำกัด, 2549.

3.            Somchai Jongwutiwes, Chaturong Putaporntip. “Isospora” Edited By Dongyou Liu. Molecular Detection of Foodborne Pathogens New York: CRC Press Taylor and Francis Group, 2010. pages 717-729.