คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4387, 02-252 5944
E-mail :
Educational and Training :  
2537 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539 วทม.ตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541 D.T.M&H มหาวิทยาลัยมหิดล
2542 อนุมัตรสาขาตจวิทยา แพทยสภา
ตำรา  

1.            มาริษา  พงศ์พฤฒิพันธ์, อัครวัฒน์  ชิงชัย, กัญญรัตน์  กรัยวิเชียร, จิตติมา  ฐิตวัฒน์. What’s new in dermatology. Current Issues in Dermatology 2006.  วันที่ 25-27 ตุลาคม  2549,   สาขาตจวิทยา 

                                ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  หน้า 102-138.     

                2.            กัญญรัตน์  กรัยวิเชียร, จิตติมา  ฐิตวัฒน์, รัฐภรณ์  อึ๊งภากรณ์, ปริญญา วีระกุล. Skin Infection.  

                Current Issues in Dermatology 2007. วันที่ 5-7 กันยายน 2550,  สาขาตจวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์

                                คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 1-58 .

                 3.            กัญญรัตน์  กรัยวิเชียร, จิตติมา  ฐิตวัฒน์. Cure 4  the itch.  Current Issues in Dermatology 2008.

วันที่ 10-12  กันยายน 2551, สาขาตจวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  หน้า 102-131.

4.          กัญญรัตน์  กรัยวิเชียร.  Facial contact dermatitis. Current Issues in Dermatology 2009. วันที่ 28-30 ตุลาคม 2552  สาขาตจวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.         

                หน้า 1-17.

5.          ประวิตร  อัศวานนท์, กัญญรัตน์  กรัยวิเชียร, จิตติมา  ฐิตวัฒน์. Vitamin K and the skin. Current issues in Dermatology 2010. วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553. สาขาตจวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 88-95.

6.          วีรุทัย  สภานนท์, วิวัฒน์  ก่อกิจ, กัญญรัตน์  กรัยวิเชียร. การศึกษาความชุกของการตรวจพบไรเดโมเด็กซ์

                บนใบหน้าของผู้ที่มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. วารสารโรคผิวหนัง. 2553; 26 : 85-94.