คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.ดร.พญ.สุรางค์ นุชประยูร
ชื่อ - นามสกุล : ศ.ดร.พญ.สุรางค์ นุชประยูร
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชา / (ศ. A-2)
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4387, 02-252 5944
E-mail : fmedstt@gmail.com
Educational and Training :  
2530 พ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2535 Master of Public Health John Hopkins University
2538 Ph.D. in Molecular Microbiology & Immunology ohn Hopkins University
2546 อนุมัตรบัตรสาขาพยาธิวิทยาคลินิก แพทยสภา
บทความ  

1.      Sungpradit S, Nuchprayoon S. 2010. Wolbachia of arthropods and filarial nematodes: biology and applications. Chulalongkorn Medical Journal. 54(6): 605-21.

2.             Nuchprayoon S. DNA-based diagnosis of lymphatic filariasis. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2009; 40(5):904-13.

3.             Junpee A, Nuchprayoon S. Genomic-based discovery and validation of novel anti-filarial drugs. Asian Biomedicine. 2007. 1(4): 327-344.

4.             Jaijakul S, Nuchprayoon S. 2005 Treatment of lymphatic filariasis: An update. Chulalongkorn Medical Journal. July 49: 401-421.

5.             Porksakorn C, Nuchprayoon S. 2001 The role of Wolbachia in arthropods and filarial parasites. Chulalongkorn Medical Journal. 45(7): 603-622.

6.        Triteeraprapab S. 1997 Update in lymphatic filariasis: a re-emerging disease of Thailand.  Chulalongkorn Medical Journal. 41: 611-622.

7.        Triteeraprapab S. 1997 Update in lymphatic filariasis: a re-emerging disease of Thailand.  Chulalongkorn Medical Journal. 41(8): 611-622.

8.        Triteeraprapab S, 1997 “Want to do research…..Who can help” Chulalongkorn Medical Journal. 41(5): 345-346.

9.             Triteeraprapab S. 1989 Blastocystis hominis: A neglected intestinal protozoan parasite.  Chulalongkorn Medical Journal.  32(5): 343-348.

ตำรา  

1.       สุรางค์  ไตรธีระประภาพ. 2541 Molecular biology of lymphatic filariasis. ในอณูชีววิทยาทางการแพทย์ (บรรณาธิการ : นเรศวร  สุขเจริญ, อภิวัฒน์ มุทิรางกูร และยง ภู่วรวรรณ) หน้า 405-420.

2.      อิศรางค์ นุชประยูร และ สุรางค์ ไตรธีระประภาพ. 2542 Management of snake bite: an evidence-based review. ใน Evidence Based Pediatric Practice (บรรณาธิการ: นวลจันทร์ ปราบพาล, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, ศศิธร ลิขิตนุกูล และ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ) หน้า 1-14.

3.      สุรางค์  ไตรธีระประภาพ. 2543  การพัฒนาระบบคุณภาพ: เส้นทางสู่คุณภาพสากลห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา : สุกัญญา  วีระวัฒนะกุมพะ, นวพรรณ  จารุรักษ์, ธาดา  สืบหลินวงศ์, สมชาย  เอี่ยมอ่อง, จงดี  ว่องพินัยรัตน์.  บรรณาธิการ ใน: การพัฒนาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการสู่มาตราฐานสากล. บริษัท แมนี่ พริ้นติ้ง โปรเซส จำกัด. กรุงเทพมหานคร. หน้า 189-194 .

4.      สุรางค์  นุชประยูร. 2545 “การตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา” ใน Practical diagnostic tests in Internal Medicine: เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2545 (บรรณาธิการ: รศ.นพ.วิทยา ศรีดามา) โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หน้า 281-289.

5.       สุรางค์  นุชประยูร. 2545 “การวินิจฉัยโรคทางปรสิตวิทยาโดยวิธีทางอณูชีววิทยา” ในพยาธิวิทยาคลินิก  สมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทย : (บรรณาธิการ : นิศารัตน์  โอภาสเกียรติกุล, วัฒนา  เลี้ยงวัฒนา, ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน, มงคล  คุณากร, วนิดา วงศ์ถิรพร) โรงพิมพ์เรือนแก้ว. หน้า 500-506.

6.        สุรางค์  นุชประยูร  และ เผด็จ  สิริยะเสถียร. 2546 “เทคนิคทางอณูชีววิทยา” ใน เวชศาสตร์โมเลกุล: (บรรณาธิการ:    สุรางค์  นุชประยูร, จินตนา  จิรถาวร, ณัฎฐิยา  หิรัญกาญจน์) บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด หน้า   249-280.

7.        สุรางค์  นุชประยูร. 2546 “อณูชีววิทยาของโรคติดเชื้อปรสิต” ในเวชศาสตร์โมเลกุล: (บรรณาธิการ: สุรางค์               นุชประยูร, จินตนา จิรถาวร, ณัฎฐิยา หิรัญกาญจน์) บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด หน้า 33-102.

8.         สุรางค์  นุชประยูร. 2546 “โปรตีโอมิคส์และการประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ” ในเวชศาสตร์โมเลกุล: (บรรณาธิการ: สุรางค์ นุชประยูร, จินตนา จิรถาวร, ณัฎฐิยา หิรัญกาญจน์) บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด หน้า 309-220.

9.          สุรางค์ นุชประยูร. 2549 “โรคเท้าช้าง: ความรู้พื้นฐานสู่การประยุกต์” หสน. วิบูลย์กิจการพิมพ์. จำนวน 248 หน้า

10.       สุรางค์ นุชประยูร. 2550 “โรคเท้าช้าง: ความรู้พื้นฐานสู่การประยุกต์” พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงและแก้ไข). หสน. วิบูลย์กิจการพิมพ์. จำนวน 265 หน้า

11.       สุรางค์ นุชประยูร. 2551 “โรคเท้าช้าง: ความรู้พื้นฐานสู่การประยุกต์” พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงและแก้ไข). หสน. วิบูลย์กิจการพิมพ์. จำนวน 265 หน้า