คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.ดร.นพ.สมชาย จงวุฒิเวศย์
ชื่อ - นามสกุล : ศ.ดร.นพ.สมชาย จงวุฒิเวศย์
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4387,02-252 5944,02-256 4000 ต่อ 3685
E-mail : jongwutiwes@gmail.com
Educational and Training :  
2527 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2530 D.T.M &H มหาวิทยาลัยมหิดล
2536 Ph.D. Molecular Protozoology Nakasaki University
Professional Experiences :  
-
ตำรา  

1.    สมชาย จงวุฒิเวศย์. “Clinical Uses of Laboratory Tests in Parasitic Infections” ใน บุญมี สถาปัตยวงศ์  บรรณาธิการ An Update on Infectious Diseases  V: สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จำนวน 444 หน้า กรุงเทพมหานคร: สวิชาญการพิมพ์, 2541. หน้า 356-367.

2.    สมชาย จงวุฒิเวศย์.  “Applications of Molecular Biology in Infectious Diseases” ใน อุษา ทิสยากร, ทวี โชติพิทยสุนนท์ บรรณาธิการ Update on Pediatric Infectious Diseases:ชมรมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จำนวน 256 หน้า กรุงเทพมหานคร: ชัยเจริญ, 2540. หน้า 105-110.

 3.   สมชาย จงวุฒิเวศย์. ใน นเรศร สุขเจริญ อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ยง ภู่วรวรรณ บรรณาธิการ Molecular Biology in Medicine จำนวน 624 หน้า กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2541

4.    Srikiatkhachorn A, Jongwutiwes S, Phanthumchinda K. “Trichinosis” ใน Gilman S บรรณาธิการ, Medlink Neurology. New York, Arbor Publishing, 1999 ถึง ปัจจุบัน เผยแพร่ในฐานข้อมูลตำราอิเล็คทรอนิคระดับนานาชาติ Web site: WWW.medlink.com 

 5.   สมชาย จงวุฒิเวศย์.  “Molecular Approach to Infectious Diseases” ใน อุษา ทิสยากร ทวี โชติพิทยสุนนท์ บรรณาธิการ Update on Pediatric Infectious Diseases III: ชมรมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จำนวน 226 หน้า กรุงเทพมหานคร: ชัยเจริญ, 2543. หน้า 102-110.

6.    สมชาย จงวุฒิเวศย์.  “Parasitic Diagnosis in Pediatric Infectious Diseases” ใน ทวี โชติพิทยสุนนท์   อุษา ทิสยากร บรรณาธิการ Update on Pediatric Infectious Diseases IV: ชมรมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จำนวน 216 หน้า กรุงเทพมหานคร: ชัยเจริญ, 2544. หน้า 97-106.

7.    สมชาย  จงวุฒิเวศย์. “Molecular Mechanism of Microbial Pathogenesis” และ “Evolution of Microbial Agaents” ใน สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, เกศรา อัศดามงคล, มาเรียว ริกันติ และ สมชาย สันติวัฒนกุล บรรณาธิการ ภาวะติดเชื้อ-Molecular/Cellular and Clinical Basis. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เมดิคัล ครีเอตีฟ จำกัด, 2547. หน้า 24-43 และ หน้า 50-71.

8.    สมชาย  จงวุฒิเวศย์. ใน สมชาย จงวุฒิเวศย์, อุษา ทิสยากร บรรณาธิการ มาลาเรีย  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จำกัด, 2549.

9.    สมชาย  จงวุฒิเวศย์. “พลาสโมเดียม โนวลิไซ กับความท้าทายในการวินิจฉัย Plasmodium knowlesi and diagnostic challenges” ใน กำพล สุวรรณพิมลกุล, กมลวรรณ จุติวรกุล, เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ และ ชุษณา สวนกระต่าย บรรณาธิการ Current Topics in Infectious Diseases .กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 หน้า 207-228.

10. สมชาย  จงวุฒิเวศย์. “วัคซีนป้องกันโรคปรสิต” และ “วัคซีนป้องกันโรคมาลาเรีย” ใน โอฬาร พรหมาลิขิต, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ และ อุษา ทิสยากร บรรณาธิการ วัคซีน กรุงเทพมหานคร: บริษัท นพชัยการพิมพ์ จำกัด ๒๕๕๔. หน้า 443-482 และ หน้า 507-566.

11. Somchai Jongwutiwes, Chaturong Putaporntip. “Isospora” Edited By Dongyou Liu. Molecular Detection of Foodborne Pathogens 717-729. New York: CRC Press Taylor and Francis Group, 2010. จำนวน 879 หน้า