คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4387, 02-252 5944
E-mail :
Educational and Training :  
2531 วทบ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537 D.T.M &H มหาวิทยาลัยมหิดล
2543 Ph.D. Molecular Entomology Viverpool University
บทความ  

1.            เผด็จ สิริยะเสถียร “ความสัมพันธ์ระหว่างยุงและเชื้อมาลาเรีย: ความหวังใหม่ในการควบคุมมาลาเรีย” จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2544; 45(7):561-67.

2.            เผด็จ สิริยะเสถียร และ นันทนา ศิริทรัพย์ “การประมาณเวลาการตายโดยอาศัยข้อมูลวงจรชีวิตของแมลงวันบนศพ” จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2548; 49(4): 195-200.

3.            Siriyasatien P and Thavara U., Genetically modified mosquitoes: A new strategy to control vector borne diseases (Review). Thai J Vet Med. 2006 Sep;36(4):9-19.

 

 

ตำรา  

1.            สุรางค์ นุชประยูร และ เผด็จ สิริยะเสถียร “เทคนิคทางอณูชีววิทยา (Basic Molecular Biology Techniques)” ใน สุรางค์ นุชประยูร, จินตนา จิรถาวร, ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์   บรรณาธิการ เวชศาสตร์โมเลกุล (Molecular Medicine) จำนวน 421 หน้า กรุงเทพฯ Text and Journal Publication Co., Ltd.  2546; หน้า 34-102