คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4951
E-mail : fmedspn@md2.md.chula.ac.th
Educational and Training :  
2531 พ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
2529 Certificate in Neonatal-Perinatal Medicine Duke University Medicine Center ,USA