คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-221 2255
E-mail : jitladda@hotmail.com
Educational and Training :  
2527 พ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
2535 อนุมัตรบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ แพทยสภา
2540 Certificate of training in thoracic medicine Royal Children's Hospital,University of Melbourne
2541 อนุมัตรบัตร สาขาเวชบำบัดวิกฤต แพทยสภา