คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.อรลักษณ์ รอดอนันต์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.อรลักษณ์ รอดอนันต์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4215, 02-256 4295
E-mail : -
Educational and Training :  
2533 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536 วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา แพทยสภา
2541 Certificate of Post Graduate Training in Anaesthesia (Merseyside, Liverpool, UK.)