คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
ชื่อ - นามสกุล : ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4951
E-mail : fmedinp@md2.md.chula.ac.th
Educational and Training :  
2531 พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540 Ph.D,Johns Hopkins University
2534 American Board of Pediatrics
2539 American Board of Peditrics Hematology-Oncology
2540 อนุมัตรบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา