คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4990
E-mail :
Educational and Training :  
2538 พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 Ph.D.Yale University School of Medicine