คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4990 ต่อ 126
E-mail : pantipa1111@yahoo.com
Educational and Training :  
2530 พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate in Allergy & Immunology,Duke University,USA.
อนุมัตรบัตร สาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยาคลินิก แพทยสภา