คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
ชื่อ - นามสกุล : ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4951
E-mail : vorasuk@chula.ac.th
Educational and Training :  
2536 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขากุมารเวชศาสตร์
2539 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
2542 Diplomate,American Board of Medical Genetics (Clinical Genetics and Clinical Biochemical Genetics)