คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.พญ.อนิตา มนัสสากร
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.พญ.อนิตา มนัสสากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564142
E-mail : animanassa@gmail.com
Educational and Training :  
2548 Certificate (Fellowship) สาขา Glaucoma จาก University of California, Los Angeles
2001 Diploma of Thai Board of Ophthalmology
The Royal College of Ophthalmology of Thailand From the 5 candidates, I have been selected one of the two of ophthalmology residents
1999 Certificate for Basic Science in Ophthalmology Chiang Mai University
1997 Doctor of Medicine Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
Professional Experiences :  
2010 - now Assistant Professor Glaucoma Unit, Department of Ophthalmology, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand
2008 - 2010 Assistant Professor
Glaucoma Unit, Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
2003 - now Clinical Instructor in Ophthalmology
Division of Glaucoma, Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
1998 - 2002 Residency in Ophthalmology
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
1998 - 1999 Basic Science in Ophthalmology
Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
1997 - 1998 Rotating Intern
Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
Memberships :  
1.  Thai Medical Council 
2.  Chiang Mai Medical School Alumni 
3.  Ophthalmological Society of Thailand
4.  Thai Glaucoma Society 
Oral Presentation :  
1.  The Normative Database of Retinal Nerve Fiber Layer and  Macular 
Retinal Thickness in a Thai Population. Presented at the 6th
Internation Glaucoma Society Meeting, March 28th – 31st, 2007, Athens, Greece. 
2.  Optical Coherence Tomography Glaucoma Progression Analysis. Presented 
at the Royal Collegue of Ophthalmologist of Thailand Meeting, July, 2009, Thailand. 
3.  Glaucoma Imaging. Presented at the Leadership in Medicine, June 13th – 16th, 2010, Chulalongkorn Unviversity, Thailand. 
4.  Molteno Implant. Presented at the Royal Collegue of Ophthalmologist of Thailand Meeting, November 17th – 19th, 2010, Thailand 
5.  Anti-VEGF in Glaucoma. Presented at the Joint Conference in Medical 
Science 2011: Chula-Rama-Siriraj, June 15th – 17th, 2011, Thailand 
6.  Is Detecting Disease Different than Measuring Change? Presented at the World Glaucoma Congress, June 29st – July 2nd,2011,Paris, France. 
7.  The Impact of Diurnal IOP on Glaucoma Management. Presented at the 
Royal Collegue of Ophthalmologist of Thailand Meeting, July 27th – 29th, 2011, Thailand. 
8.  Fact and Myth in Normal Tension Glaucoma. Presented at Chiang Mai University, September 29th, 2011, Thailand 
9.  Uveitic Glaucoma. Presented at the Royal Collegue of Ophthalmologist of Thailand Meeting, December 7th – 9th, 2011, Thailand.
10. Glaucoma Instruction Course “Canaloplasty”. Presented at the Royal Collegue of Ophthalmologist of Thailand Meeting, May 24th –26t
, 2012, Thailand 

 

Poster Presentations :  
1.  Vision Screening in School Children: two year results. Presented at the 12th Annual Meeting of the Royal College of Ophthalmologists of Thailand, Queen Sirikit National Convention Center, November 28th – 29th, 2002. 
2.  Comparison Between the Retinal Nerve Fiber Layer Thickness and Fast Optic Disc Algorithms of the Optical Coherence Tomography for 
Detection of Early Glaucoma. Presented at the ARVO meeting, Fort Lauderdale, Florida, May 1st – 5th, 2005. 
3.  Correlation Between Retinal Nerve Fiber Layer Thickness and Optic Disc 
Topography, Corneal Curvature, and Central Corneal Thickness in a Normal Thai Population. Presented at the World Ophthalmology Congress 2008 Meeting, Hong Kong, June 28th – July 2nd, 2008. 
4.  Comparison of Retinal Nerve Fiber Layer Defect Pattern between Open Angle and Angle Closure Glaucoma by Optical Coherence Tomography. Presented at the World Glaucoma Congress Meeting, Boston, July 8th -  11th, 2009. 
5.  Pattern of Intraocular Pressure Fluctuation Between Currently-Treated Primary Angle Closure and Primary Open Angle Glaucoma. Presented at the European Glaucoma Society Meeting, Copenhagen, Denmark, June 18th – 21st, 2012. 

 

Publications :  
1.  Pattanapitoon K, Siriwanasarn R, Manassakorn A, Wattananikorn S, Daejakhum W, Aupapong S. Screening for Ophthalmic Disorders and 
Visual Deficits in Deaf Students of the Chiang Mai Deaf School, a Preliminary Study: Thai Journal of Ophthalmology 2001;15(2):99-103. 
2.  Tananuvat N, Worapong A, Kupat J, Manassakorn A, Pattanapitoon K, Wattananikorn S. Results of Refractive Error Survey in School Children: Vision Screening Project. Chiang Mai Med Bull 2002;41(2):81-8. 
3.  Tananuvat N, Manassakorn A, Worapong A, Kupat J, Chuwuttiyakorn JWattananikorn S. Vision Screening in Schoolchildren : Two years results.Med Assoc Thai 2004;87(6):679-84.  
4.  Chaidaroon W, Sonthi W, Manassakorn A. Penetrating keratoplasty following scleral patch graft procedure. J med Assoc Thai 2004;87:53-8.  
5.  Chaidaroon W, Manassakorn A, Chuwutyakorn J. Three-year clinical results of phacoemulsification with Memory Lens implantation in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. Chiang Mai Med Bull 2005;44:49-56.  
6.  Manassakorn A, Nouri-Mahdavi K, Caprioli J. Comparison of retinal nerve fiber layer thickness and optic disk algorithms with optical coherence tomography to detect glaucoma. Am J Ophthalmol. 2006 Jan;141(1):105-15.   
7.  Manassakorn A, Nouri-Mahdavi K, Koucheki B, Law SK, Caprioli J. Pointwise linear regression analysis for detection of visual field progression with absolute versus corrected threshold sensitivities. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006 Jul;47(7):2896-903. 
8.  Manassakorn A, Wollstein G, Schuman J. Applications of the Heidelberg Retinal Tomograph in Glaucoma: Highlights of Ophthalmology 2006;34(1):16-18.  
9.  Leeprechanon N, Giaconi J. A, Manassakorn A, Hoffman D, Caprioli, J. Frequency doubling perimetry and short-wavelength automated perimetry to detect early glaucoma. Ophthalmology. 2007 May;114(5):931-7. 
10. Manassakorn A, Ishikawa H, Kim JS, Wollstein G, Bilonick RA, Kagemann L, et al. Comparison of Optic Disc Margin Identified by Color 
Disc Photography and High-Speed Ultrahigh-Resolution Optical Coherence Tomography. Arch ophthalmol. 2008;126(1):58-64. 
11. Manassakorn A, Chaidaroon W, Ausayakhun S, Aupapong S, Wattananikorn S. The Normative Database of Retinal Nerve Fiber Layer 
and  Macular Retinal Thickness in a Thai Population. Jpn J Ophthalmol. 2008;52:450-56.
12. Manassakorn A, Chaidaroon W, Ausayakhun S, Aupapong S, Wattananikorn S. Correlation Between Retinal Nerve Fiber Layer 
Thickness and Optic Disc Topography, Corneal Curvature, and Central Corneal Thickness in a Normal Thai Population. Asian J Ophthalmol. 2010;11:61-5.  
13. Manassakorn A, Aupapong S. Retinal Nerve Fiber Layer Defect Patterns in Primany angle-closure and Open-Angle Glaucoma: A Comparison Using Optical Coherence Tomography. Jpn J Ophthalmol. 2011;55:28-34.
14. Manassakorn A, Chaidaroon W. Effects of 0.5% Tetracaine Hydrochloride on Central Corneal Thickness and Intraocular pressure. 
Asian Biomedicine. 2012;6:291-6. 

 

บทความ  
1.  อนตา มนสสากร. Interpretation of Glaucoma Clinical Trials. ใน ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา และคณะบรรณาธการ. Update in Practical Ophthalmology. 
จำนวน 18 หนา โรงพิมพ์ วิทอินดีไซน์ เชียงใหม่ 50100 
2.  อนิตา มนัสสากร. Anti-VEGF in Glaucoma. ใน ธีรพงษ์ ตัณฑวิเชียร และคณะบรรณาธิการ. เวชศาสตร์ร่วมสมัย จำนวน 4 หน้า 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

ตำรา  
1. อนิตา มนัสสากร. ยาที่ใช้ทางตา (Ocular Pharmacology). ใน สมสงวน อัษญคุณ และคณะบรรณนาธิการ. โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ. จำนวน 15 หน้า 
โรงพิมพ์ วิทอินดีไซน์ เชียงใหม่ 50100