คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.นพ.อดิศัย วราดิศัย
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ.อดิศัย วราดิศัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564142
E-mail : adisairet@gmail.com, adiskarn@yahoo.com
Educational and Training :  
2534 พ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2541 ว.ว. จักษุวิทยา มหาวิยาลัยเชียงใหม่
2543 ประกาศนียบัตร อนุสาขาประสาทตา และวุ้นตา โรงพยาบาลจุฬาลกรณ์