คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.พญ.วิศนี ตันติเสวี
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.พญ.วิศนี ตันติเสวี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564142
E-mail : Tvisanee@gmail.com
Educational and Training :  
วุฒิการศึกษา- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตนิยม อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา แพทยสภา
Certificate of clinical glaucoma fellowship: The Royal Victorian Eye and Ear Hospital, Centre for Eye Research Australia, University of Melbourne, Australia
Memberships :  
Membership of the Royal College of Ophthalmologists   of Thailand  since July 1997 
Membership of the Society of Ophthalmology of Thailand                      since July 1997 
Membership of Thai Glaucoma Society                                                      since 1999