คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 8290
E-mail :
Educational and Training :  
2536 พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
2542 วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา แพทยสภา