คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4420-4
E-mail : treanks@md2.md.chula.ac.th
Educational and Training :  
2530 พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536 วุฒิบัตรจักษุวิทยา จากแพทยสภา
2540 Certificate in cornea and refractive,Doheny Eye Institute,University of Southern California